loader

INDUSTRII

Asigurari de viata si sanatate

NN ASIGURARI DE VIATA SA

GWP 2018 (RON) : 898.938.854

MARKET SHARE 2018 (%) : 36,73

EMPLOYEES 2018 : 351

1

SECTOR 5 , BUCURESTI

BCR ASIGURARI DE VIATA VIENNA INSURANCE GROUP SA

GWP 2018 (RON) : 398.783.408

MARKET SHARE 2018 (%) : 17,39

EMPLOYEES 2018 : 68

2

SECTOR 1 , BUCURESTI

BRD ASIGURARI DE VIATA SA

GWP 2018 (RON) : 194.835.404

MARKET SHARE 2018 (%) : 8,71

EMPLOYEES 2018 : 82

3

SECTOR 5 , BUCURESTI

ALLIANZ - TIRIAC ASIGURARI SA

GWP 2018 (RON) : 1.309.534.047

MARKET SHARE 2018 (%) : 6,90

EMPLOYEES 2018 : 1.175

4

SECTOR 1 , BUCURESTI

ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA

GWP 2018 (RON) : 753.517.580

MARKET SHARE 2018 (%) : 6,44

EMPLOYEES 2018 : 791

5

SECTOR 2 , BUCURESTI

GENERALI ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE SA

GWP 2018 (RON) : 942.216.206

MARKET SHARE 2018 (%) : 5,38

EMPLOYEES 2018 : 446

7

SECTOR 1 , BUCURESTI

SIGNAL IDUNA ASIGURARI DE VIATA SA

GWP 2018 (RON) : 78.291.683

MARKET SHARE 2018 (%) : 3,56

EMPLOYEES 2018 : 115

9

SECTOR 2 , BUCURESTI

GRAWE ROMANIA ASIGURARE SA

GWP 2018 (RON) : 96.287.372

MARKET SHARE 2018 (%) : 2,10

EMPLOYEES 2018 : 125

10

SECTOR 3 , BUCURESTI